SULUSARAY KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN

(Sulusaray-Malum Seyit Tekke-Ballıkaya-Balıkhisar Köy Yolu 13.000 metre I.Kat asfalt sathi kaplama işi ,Çime-Belpınar-Beyazıt Köy Yolu 6.000 metre 2.Kat asfalt sathi kaplama işi, Ilıcak-Sarıyaprak Köy Yolu 1.500 metre 1. Kat sathi asfalt kaplama işi, Sulusaray-Sarıyaprak Köy Yolu 5.500 metre 2.kat sathi asfalt kaplama işi )

AÇIK İHALE USULÜ

İHALE İLANI

1. İdarenin

a ) Adresi : Hükümet Konağı / SULUSARAY

b ) Telefon - Faks Numarası : 03566516151-6516253

c ) Elektronik Posta Adresi (varsa) : Yok

2. İhale Konusu İşin

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı :

Sulusaray-Malum Seyit Tekke-Ballıkaya- Balıkhisar Köy Yolu 13.000 metre-5 metre genişliğinde I.Kat asfalt sathi kaplama işi ,Çime-Beyazıt-Belpınar Köy Yolu 6.000 metre-5 metre genişliğinde 2.Kat asfalt sathi kaplama işi, Ilıcak-Sarıyaprak Köy Yolu 1.500 metre-5 metre genişliğinde 1. Kat sathi asfalt kaplama işi, Sulusaray-Sarıyaprak Köy Yolu 5.500 metre-5 metre 2.kat sathi asfalt işi toplam 72.500 m2 1. Kat asfalt sathi kaplam, 57.500m2 2. Kat asfalt sathi kaplama olmak üzere

b ) İşin Yapılacağı Yer : -Tokat İli Sulusaray İlçesi Malum Seyit Tekke-Ballıkaya-Balıkhisar Grup Köy Yolu

-Ilıcak-Sarıyaprak Grup Köy Yolu

-Çime-Belpınar-Beyazıt Grup Köy yolu

c ) İşin Başlama Tarihi ve süresi : Tokat Valiliğince İlçemize görevlendirilen Kontrolörün hava şartlarına göre belirleyeceği tarihte başlanarak, 75 iş günü sonunda, geçici kabule hazır hale getirilmiş olacaktır

3. İhalenin

a ) Yapılacağı Yer : SULUSARAY Kaymakamlığı Makam Odası

b ) Tarihi - Saati :24/06/2016 Cuma günü Saat :10.00

c) İhale Şekli : Açık İhale Usulü

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4.KHGB İhale yünetmeliğinin 11. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e),(f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname ve kanıtlayıcı belgeler

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.7. İdari şartnamede belirtilmiş personel taahhütnamesi

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.10. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,

4.1.11. İsteklinin tüzel kişilik olması durumunda; istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesi teklife eklenecektir.

4.1.12 İş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecek idare gerek görürse en ekonomik teklifi veren şahıslar ile açık eksiltme usulü ile ihaleye devam edecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı SULUSARAY Kaymakamlığı Birlik Bürosu adresinde görülebilir ve 500,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler 24/06/2016 Cuma günü saat 09:59 'a kadar SULUSARAY Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürlüğüne elden verilecektir.

9. İstekliler tekliflerini Götürü bedel üzerinden birim fiyat cetveli ile vereceklerdir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

12. Bu işlerle ilgili tüm vergi sigorta ve sözleşme giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.

13. İşin kontrolörlüğü Tokat Valiliğinin görevlendireceği teknik personel ve İl Özel İdaresi teknik personellerince yapılacaktır.Yüklenici görevli teknik personelin talimatlarına eksiksiz uyacaktır.

14. İşin süresi : İhale konusu işin tamamı sözleşmede belirtilen tarihte bitirilmiş ve geçici kabule hazır hale getirilmiş olacaktır.İşin sözleşmede yazılı bulunan tarihine kadar bitirilememesi durumunda her geçen gün için sözleşme bedelinin %0,05 (onbindebeşi) nisbetinde ceza kesilecektir.

15. Ödemeler; Hakediş yapmak idarenin takdirindedir. Hakediş miktarı teklif edilen birim fiyatlarla yapılan imalat miktarlarının çarpımlarının toplanması sonucu bulunacaktır.

16. Yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi , taahhüdünü şartname ve sözleşme kurallarına uygun olarak yapmaması ve işi yarım bırakması durumunda idareden hiçbir hak talep edemeyecektir. Kesin teminatı Birliğe gelir kaydedilecek ve sözleşmesi feshedilecektir.

17. Fiyat farkı ve avans verilmeyecektir.

18. İşin kesin kabulü yapılıncaya kadar doğabilecek hasar ve risklerden yüklenici sorumludur.

19. İhale uhdesinde kalan yüklenici ile ihale karar tebliğinden itibaren beş takvim günü içerisinde sözleşme yapılarak teklifin %6'sı kadar kesin teminat alınacaktır.

20. Birliğimiz İhale Kanununa Tabi Değildir.

21. Birliğimiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur.

SULUSARAY K.H.G.B. İHALE

KOMİSYONU BAŞKANLIĞI