SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
1 Mükellefiyet tesisi .İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde;
1-Noter onaylı imza sirküleri (basit usulde vergilendirilenler hariç),
2- Nüfus Cüzdanı aslı (Gerekli kontrol ve teyit yapıldıktan sonra geri verilecektir.)
4-Basit usulde vergilendirme talebeden yükümlülerden;
-İşyerinin kendisine ait olması halinde emlak vergisine esas olan vergi değerini gösterir belediyeden alınacak onaylı bir belge,
-İşyerinin kiralanmış olması halinde ise kira kontratının bir örneği,
5-Ticari plakalı nakil vasıtaları sahiplerinden bu taşıtlara ilişkin fatura veya noter senedinin tasdikli bir örneği (fatura veya noter senedi örneğinin aslı ile birlikte ibraz edilmesi halinde müdür yardımcısı veya şef tarafından tasdik edilir),

6- Kurumlar vergisi mükellefi olan ve Ticaret sicili memurluğunca vergi dairesi başkanlıklarına/defterdarlıklara veya ilgili vergi dairesi müdürlüklerine gönderilen şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formu ekinde;

a) Noter onaylı şirket ana sözleşmesinin bir örneği,

b) Temsile yetkili olanların şirket unvanını da içeren, noterce düzenlenmiş imza beyannamesinin bir örneği,

c) Şirketi temsile yetkili olanların ve bunlar dışında kalan ortaklardan, hisse nispeti en yüksek beş ortağın T.C. tabiiyetindeki kişilerin T.C. Kimlik Numaraları, yabancı uyruklu gerçek kişilerin ise pasaportlarının bir örneği,

d) (c) bendinde sayılan hisse nispeti en yüksek beş ortak arasında yabancı tüzel kişi varsa ilgili Türk Konsolosluğundan veya Lahey Devletler Özel Hukuk Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış (apostil şerhini içeren) ve şirketin kayıtlı bulunduğu sanayi ve/veya ticaret odasınca veya yetkili mahkemelerce tanzim edilmiş faaliyet belgesinin aslı ile noter onaylı tercümesinin bir örneği
aranır.

7- Ticaret sicili memurluklarınca şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formu ile bildirimde bulunulması zorunlu olmayan tüzel kişilerden;
a) Şirketin ana sözleşmesinin / ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş tüzel kişiliğin kuruluşuna ait belgenin aslı veya noter onaylı bir örneği ile Ticaret Siciline müracaatına ait belgenin bir örneği,
b)Temsile yetkili kişilerin Nüfus Cüzdanı aslı (Gerekli kontrol ve teyit yapıldıktan sonra geri verilecektir.) (Başbakanlık genelgesi uyarınca istenmeyecektir.), noter onaylı imza sirküleri,

Farklı vergi daireleri yetki alanı içinde ilave işyeri açılması veya adres değişikliği nedeniyle yeni mükellefiyet tesisinde yukarıda sayılan belgeler istenir.
Ayrıca, tüzel kişilerden bu hususlarla ilgili yönetim kurulu kararının noter tasdikli bir örneği alınır. Bu değişikliklerle ilgili Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi aranmaz.
Gelirleri; Ücret, Gayrimenkul Sermaye İradı, Menkul Sermaye İradı ile Diğer Kazanç ve İratlardan veya bunların bir kaçından ibaret olanların mükellefiyete giriş işlemleri verdikleri ilk beyannameler üzerine yapılır.
Diğer ücret kapsamına giren hizmet erbabının mükellefiyet tesisi işverenden alacakları iş bildirimi üzerine yapılır ve kendilerine vergi karnesi verilir. İş bildiriminde işverenin adı soyadı, bağlı olduğu vergi dairesi, vergi kimlik numarası, adresi ve imzasının bulunmasına dikkat edilir.
3 gün
2 Vergi Kimlik Numarası verilmesi Dilekçe ekinde,
1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan yabancılara pasaportlarının, noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatılmak üzere aslı ve fotokopisi,
2- Tüzel Kişilerde, Hukuki kuruluşlarına göre bulunması gereken belgenin noter onaylı örneği
15 Dakika
3 Mükelleflerin değişiklik bildirimi Mükellefin, nüfus bilgilerinde meydana gelen değişikliklere ilişkin bildirim ve değişikliğe dayanak teşkil eden belge 3 Saat
Mükellefiyet bilgilerine (vergi türü; ilavesi, dönem değişikliği, terki vb.) ilişkin değişiklik bildirimi 3 gün
1- Yeni adres mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinin yetki alanı içinde ise adres değişikliği bildirimi
2- Yeni adres başka bir vergi dairesinin yetki alanına giriyorsa;
a- Adres değişikliği bildirimini eski vergi dairesine vermesi halinde mükellefin bildirim tarihine kadar bastırmış olduğu/tasdik ettirdiği belgeler
b- Adres değişikliği bildirimini yeni vergi dairesine vermesi halinde gerçek kişilerden Nüfus Cüzdanı aslı (Gerekli kontrol ve teyit yapıldıktan sonra geri verilecektir.), tüzel kişilerden adres değişikliğine ilişkin karar örneği ile Ticaret Siciline müracaatına ilişkin belge
3 gün
3 gün
Mükellefiyet bilgilerine (faaliyet alanı, hukuki durum vb.) ilişkin değişiklik bildirimi 3 gün
4 İşi terk İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde, kullanılan belgelerin en son ciltleri, kullanılmamış olarak ellerinde kalan belgelerin ciltleri ve vergi levhası ile ödeme kaydedici cihazlara ait levha istenir. 15 Gün
5 Ölüm nedeniyle terk İşe başlama/bırakma bildirimi veya dilekçe, vergi levhası ile ödeme kaydedici cihazlara ait levha, kullanılan belgelerin en son ciltleri, kullanılmamış olarak ellerinde kalan belgelerin ciltleri 15 Gün
6 Fesih, tasfiye ve iflas Tasfiyenin kapanışına ilişkin bildirim veya dilekçe ekinde, tasfiye veya iflasın kapandığına ilişkin karar ya da bildirim.
Ayrıca, vergi levhası ile ödeme kaydedici cihazlara ait levha, kullanılan belgelerin en son ciltleri, kullanılmamış olarak ellerinde kalan belgelerin ciltleri, şirketten sorumlu kişinin adresi, tasfiye nedeniyle terk ise tasfiye memurunun adresi de aranır.
15 Gün
7 İnternet şifresi verilmesi 1) Elektronik beyanname gönderme talep formu
2) Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi talep formu ve ekinde Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin oda kayıt belgesinin tasdikli örneği
1 Saat
8 Kanuni süresinde verilen beyannamelerin alınması ve tahakkuk işleminin yapılması 1-Beyanname
2-Beyanname formları, sirküler ve tebliğlerle belirlenmiş tebliğlerle belirlenmiş belgeler.
15 Dakika
İhtirazi kayıtla verilen beyannamenin alınması ve tahakkuk işleminin yapılması 1-Beyanname
2-Beyanname formları, sirküler ve tebliğlerle belirlenmiş belgeler.
15 Dakika
Kanuni süresinden sonra verilen beyannamelerin alınması ve tahakkuk işleminin yapılması 1-Beyanname
2-Beyanname formları, sirküler ve tebliğlerle belirlenmiş belgeler.
15 Dakika
Pişmanlık ve ıslah hükümlerine göre beyanname alınması ve tahakkuk işleminin yapılması 1-Dilekçe
2-Beyanname
3-Beyanname formları, sirküler ve tebliğlerle belirlenmiş diğer belgeler.
15 Dakika
Kanuni süresinde düzeltme beyannamesi alınması 1- Dilekçe
2-Beyanname
3-Beyanname formları, sirküler ve tebliğlerle belirlenmiş diğer belgeler.
4- Matrah ve/veya vergiyi azaltıcı yada sonraki döneme devreden vergiyi arttırcı arttırıcı düzeltme beyannamesi ise yazılı izahat.
15 Dakika
Kanuni süresinden sonra düzeltme beyannamesi alınması 1- Beyanname
2- Matrah ve/veya vergiyi azaltıcı, sonraki döneme devredilen vergiyi artırıcı, mahsup, tecil ya da iade tutarını artırıcı nitelikte düzeltme beyannamesi ise yazılı izahat
15 Dakika
9 Tevkif suretiyle ödenen vergiler için mahsup işlemlerinin yapılması 1-Kesinti yoluyla ödenen vergilere ilişkin liste
2- Mahsup Dilekçesi
1 Ay
10 Vergi Hatalarının Düzeltilmesi 1-Dilekçe
2-İade edilecekse alındı aslı
3-Hatayı kanıtlayan diğer belgeler

15 gün
11 Ceza İndirimi uygulaması 1- Dilekçe
2- Üç aylık ödeme süresi için teminat
15 dakika
12 Tarhiyat sonrası uzlaşma işlemleri 1-Dilekçe
2-Yetki Belgesi (Tüzel Kişilerde)
3-Kimlik Belgesi
60 gün
13 Tarhiyat öncesi uzlaşma işlemleri 1-Dilekçe
2-Yetki Belgesi (Tüzel Kişilerde)
3-Kimlik Belgesi
60 gün
14 Vergi ve Cezaların Tabi Afetler Nedeniyle Terkin Edilmesine İlişkin İşlemler 1-Dilekçe
2-İki örnek 'TERKİN BEYANNAMESİ' (Varlıklarını Kaybeden Mükelleflere Ait Beyanname-Mahsullerini Kaybeden Mükelleflere Ait Beyanname)
90 gün
15 Tecil işlemleri 1-Dilekçe,
2-Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu
30 gün
16 Tarh dosyasına yönelik başvuruların Cevaplandırılması 1-Dilekçe (mükellef başvuruları için)
2-Resmi yazı (Kurum ve kuruluş başvuruları için)
1 gün
17 Belgelerin İptali ile İlgili İşlemler 1-İşi terk dilekçesi veya talep dilekçesi ya da ilgili oda veya birlik tarafından düzenlenmiş belge iptaline ilişkin tutanak
2- Kullanılan belgelerin en son ciltlerini ve kullanılmamış olarak ellerinde kalan belgelerin ciltlerini, vergi levhası ve ödeme kaydedici cihazlara ait levhası
1 saat
18 Ödeme kaydedici cihaz alım izni ile cihazların kaydı ve levha verilmesine ilişkin işlemler 1- Dilekçe
2- Fatura
3- 1 nolu fiş
4- Ruhsat
15 dakika
Ödeme kaydedici cihazların hurdaya ayrılması,kullanım dışı bırakılması, satılmasına ilişkin işlemler 1- Dilekçe
2- Yetkili servis tutanağı
3- Mali hafıza raporu
4-Mali hafıza
5- Ruhsat fotokopisi
6- OKC levhası
25 dakika
19 Mükellefin vergi matrahı ve tahakkuk kayıtlarını içeren levhanın tasdik edilmesi Vergi Levhası 15 dakika
Yeni işe başlayan mükelleflerin vergi kayıtlarını gösteren levha tasdiki Dilekçe,vergi levhası 15 dakika
20 Mükellefin borç durumunu gösterir yazı düzenlenmesi Dilekçe 1 gün
21 Değer Tespiti işlemleri 1-Dilekçe
2-Vergi Usul Kanunu 278. md.de belirtilen sebeplerle değeri düşen mallara ilişkin liste
1 gün
22 İdare Aleyhine Verilen Kararlarda Avukatlık Ücreti ve Yargılama Giderlerinin Ödenmesi 1- Kanunları gereği ilamın icrası için kesinleşmiş olma şartı aranan hallerde kesinleşmiş mahkeme ilamı,
2- Kesinleşme şartı aranmayan durumlarda yetkili merci tarafından icrasının geri bırakılmasına (yürütülmesinin durdurulmasına) karar verilmeyen mahkeme ilamı,
3- Karşı tarafın avukatına (icra daireleri aracılığıyla yapılan ödemeler hariç) yapılacak vekalet ücreti ödemelerinde ise ayrıca fatura, serbest meslek makbuzu veya ücretli çalışanlar için işveren tarafından tasdikli ücret bordrosu,
30 gün
23 Özel Tüketim Vergisi Beyannamelerinin (2/A) Alınması 1-Beyanname
2-Yetki Belgesi
3-İstisna hali varsa bu şartları kanıtlayıcı geçerli belgeler
15 dakika
24 Kasko sigortası değerlerine ilişkin işlemler 1-Dilekçe
2-Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu
3-Vergi iade edilecekse makbuzun aslı
2 saat
25 Trafik İdari Para Cezalarının tahsil İşlemleri İdari Yaptırım kararı 30 dakika
26 Motorlu taşıtların satış veya devir işlemleri için borcun olmadığına dair belge verilmesi işlemleri 1-Ruhsat
2-Ödendiği iddia edilen ancak borç olarak gözüken Motorlu Taşıtlar Vergisi ve cezalara ilişkin tahsil alındıları
3- Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi dışında başka bir vergi dairesine başvurması halinde dilekçe
10 dakika
Motorlu taşıtların fenni muayene işlemleri için borcun olmadığına dair belge verilmesi işlemleri 1-Ruhsat
2-Ödendiği iddia edilen ancak borç olarak gözüken Motorlu Taşıtlar Vergisi ve cezalara ilişkin tahsil alındıları
3- Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi dışında başka bir vergi dairesine başvurması halinde dilekçe
1 Saat
27 Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesinin alınması 1-Veraset ve intikal vergisi beyannamesi
2- Veraset ilamının aslı veya noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkilileri tarafından onaylanmış veraset ilamı fotokopisi
Veraset ilamı fotokopisi.
3-Ölüm ve mirascı bildirimi.
4-Gayrimenkullerde tapunun fotokopisi
5-Gayrimenkul mallar için ilgili belediyelerden alınacak emlak vergisine esas olan değeri gösterir belge.
6-Murise ait diğer hak ve alacakları gösteren belgeler ile indirilmesi talep edilen borç ve masraflara ait belgeler.
7-Ticari bilanço ve gelir tablosu.
1 saat
28 Veraset yoluyla intikallerde ilişik kesme belgesinin verilmesi. İlişik kesme belgesi beyanname verildikten ve vergi ödendikten sonra talep edilirse, dilekçe 40 dakika
29 Gaip mirasçının ortaya çıkması nedeniyle düzeltme işlemlerinin yapılması 1-Dilekçe
2-Yargı kararı
1 gün
30 İcraya ya da mahkemeye intikal etmiş alacakların tecil işlemleri Dava durumunu gösterir dilekçe 15 dakika
31 Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkuller için beyanname alınması 1 no.lu Harç Beyannamesi 15 dakika
32 Yeni inşa olunan bina vesair tesisler için harç alınması işlemleri. 1-Dilekçe
2-İlgili belediye/valilikten alınan başvuru belgesi
15 dakika
33 Yıllık Harçların tahsili Mükelleflerce harca tabi faaliyete yıl içerisinde başlanılması halinde harca konu belgeyi düzenleyen idareler tarafından yapılan bildirim veya mükellefçe bu konuda ibraz edilecek belge 15 dakika
34 Süreksiz Damga Vergisi ile İlgili işlemler 1-Damga vergisi beyannamesi
2-Genel bütçeli daireler ile kişiler arasında düzenlenen kağıtlara (ihale kararları hariç) ait damga vergisi ile ilgili olarak, genel bütçeli daire tarafından düzenlenen ve kağıdın mahiyetini, nispi veya maktu vergi tutarını gösteren formüle edilmiş bir yazı
1 Saat
35 İdari Para Cezaları ile İlgili işlemler Cezanın süresi içinde veya süresinden sonra kendiliğinden vergi dairesine ödenmek istenmesi halinde idari yaptırım kararı 30 dakika
36 Yurt dışı çıkış tahdidinin kaldırılması Hastalık ve iş bağlantısı nedeniyle yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasının talep edilmesi durumunda dilekçe ile birlikte mazeretini gösteren belge 1 saat
37 Nakit Tahsilat Yapılması Vergi Levhası 15 dakika
38 Çekle tahsilat yapılması 1) Tahakkuk Fişi
2) Bilgi Giriş Formu/Ödeme Planı
15 dakika
39 Başka vergi daireleri adına tahsilat yapılması 1) Tahakkuk Fişi 15 dakika
40 Vezne Kapandıktan Sonra Yapılacak Ödemelerin Kabul Edilmesi 1) Tahakkuk Fişi
2) Bilgi Giriş Formu/Ödeme Planı
15 dakika
41 15 dakika 1) Dilekçe
2) Gazete İlanı
1 saat
42 Mükelleflere nakden yapılacak iadelerin banka hesaplarına aktarılması 1) Mükellefin banka hesap numarasını bildirir dilekçesi
2) SSK Prim borçlarına mahsup talebinde işyeri sicil numarasını bildirir dilekçe
3) Düzeltme fişinin mükellef nüshası
4) Vekaletnameye istinaden iade taleplerinde vekaletname aslı (Aslı görülerek Fotokopisi)
5) Varislere yapılacak ödemelerde Veraset ilamı (Aslı görülerek fotokopisi)
6) İlgili mevzuatında iadeye ilişkin yer alan belgeler
1 gün
43 Mükelleflerin Mahsuben İade Taleplerine İstinaden Mahsup Alındısı Düzenlenmesi Dilekçe 1 gün
İlk Mür. Yeri Sulusaray Malmüdürlüğü
İsim Ekrem KOŞAR
Unvan Malmüdürü
Adres Hükümet Konağı
Tel 0356 651 62 35
Faks 0356 651 66 40
İkinci Mür.Yeri Sulusaray Kaymakamlığı
İsim Recep KOŞAL
Unvan Kaymakam
Adres Hükümet Konağı
Tel 0356 651 62 52
Faks 0356 651 63 55