SULUSARAY İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SIRA
NO

HİZMETİN
ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN
TAMAMLAMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

1

DOĞUM

1-Ana,baba,vasi veya kayyımların Nüfus Cüzdanları
2- Doğum Sağlık Kuruluşunda gerçekleşmesi halinde "DOĞUM RAPORU"
3-Herhangi bir belge ibraz edilememesi halinde ilgilinin sözlü beyanı esas
alınır.
4- Yurtdışındaki doğum bildirimleri yabancı makamlardan alınmış resmi belge
veya raporun aslı

5 Dakika

2

ÖLÜM

1-Ölüm Şehir ve Kasabalarda 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
gereğince defin ruhsatı vermeye yetkili olanlar.
2-Köylerde varsa resmi tabip veya sağlık kuruluşu yoksa Köy Muhtarları
3-Hastane ve bakım evi gibi sağlık kurumlarında kurum amirlikleri
4-Askeri birliklerde tabipler veya iç hizmet mevzuatına göre kıta komutanlıklarınca görevlendirilmiş olanlar ve Askerlik Şubeleri
5-Afetlerde mülki idare amirlerince görevlendirilecek memurlar
6-Adli olaylarda ve kazalarda Cumhuriyet baş Savcılıkları
7-Yurtdışındaki ölümlerde dış temsilcilikler olaydan haberdar oldukları tarihten
itibaren on gün içerisinde
8-Kanuni süre geçtikten sonra bildirimlerde resmi sağlık kurum kayıtlarına veya diğer resmi belgeler.
9-Yurt içinde meydana gelen ölümlerde ölüm nerede meydana gelmişse o yerin nüfus müdürlüğüne, ölüm yerinin tespit edilememesi halinde ceset nerede bulunmuşsa o yerin, ölüm taşıt içinde olmuşsa bu taşıttan çıkartıldığı yerin nüfus müdürlüğüne bildirilir.
10-Ölüm tutanaklarına varsa nüfus cüzdanı eklenir Nüfus cüzdanı yoksa bu husus tutanağın ilgili alanına belirtilir.

5 Dakika

3

EVLENME

1-Yurtiçinde evlendirme yetkisi ve görevi verilmiş olanlar evlenmenin
yapıldığı tarihten başlayarak on gün içinde iki örneğini o yerin nüfus
müdürlüğüne göndermekle yükümlüdür.
2-Yurtdışında yapılan evlendirmeler dış temsilciliklerce otuz gün içinde
Türk vatandaşı olan kişinin kayıtlı bulunduğu nüfus müdürlüğüne

10 Dakika

4

DİĞER
OLAYLAR

1-Aile kütüklerine tescil edilmesi gereken bilgilerden, dayanak belgesinde bulunduğu halde nüfus kütüklerine hatalı veya eksik olarak tescil edilen ya da hiç yazılmayan veya mükerrer kayıtlar maddi hata kapsamında değerlendirilir. Bu tür maddi hatalar Genel müdürlükçe ya da dayanak belgesinin bulunduğu nüfus müdürlükleri tarafından düzeltiler veya tamamlanır.
2- Dayanak belgelerindeki bilgilerin aile kütüklerine işlenmesi sırasında
yapılmış bir maddi hata söz konusu değil ise aile kütüğünün herhangi bir kaydında düzeltme veya değişiklik mahkeme kararı ile yapılır.

5 Dakika

5

NÜFUS KAYIT
ÖRNEĞİ

1-Bakanlık
2-Dış temsilcilikler
3-Asker alma işlemleri için Milli Savunma Bakanlığı
4-Adli Makamlar
5-Adli işlemlerle sınırlı olmak üzere kolluk kuruluşları
6-Evlenme işlemleri için evlendirme işlemini yapmaya yetkili olanlar
7-Ölüm işlemleri için resmi sağlık kuruluşları yada köy muhtarları
8-kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli,vasi,alt ve üst soyları

ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenler
9-bunlar dışında kalan kurumlar ve tüzel kişiler, yazılı olarak başvurmak ve istem nedenini açıkça belirtmek suretiyle, Bakanlık veya mülki idare amirinin emri ile nüfus kayıt örneği alabilirler.

2 Dakika

6

NÜFUS
CÜZDANI

1-Düzenlenen nüfus cüzdanı, ergin olanların kendilerine veya resmi vekiline ergin olmayanların ise ana veya babaya ya da vasileri ile çocuğu aile kütüklerine tescil ettirmek için bildirimde bulunma yetkisi olan kişiye verilmesi esastır.
2-Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması halinde ergin olmayan çocuğa ait nüfus cüzdanı velayeti haiz olan ana veya babaya verilir.
3-Ergin olmayan çocuğun ana ve babası yurt dışında veya ölmüş ise mahkeme tarafından vasi tayin edilen kişi nüfus cüzdanı almaya yetkilidir.

5 Dakika

7

ADRES
BEYANI

1-Adres beyanı yapacak kişinin nüfus cüzdanı,ehliyet,pasaport belgelerinden birisi,
2-Adres beyan edilen muhtarlıktan düzenlenecek olan Form-C,beyan edilen konuta ait elektrik, su, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya fatura noterden tasdikli kira sözleşmesi,tapu kaydı istenir.

5 Dakika

8

Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesinin Verilmesi

Kişiler söz konusu olduğunda;

1-Kimliğini ispat edeceği bir belge

2- Yetki verildiğine dair vekillik belgesi

2 Dakika

9

Uluslararası Aile Cüzdanı Verilmesi

1-Uluslararası aile cüzdanı talep belgesi (kayıp)

2-Fotoğraf

5 Dakika

10

Kızlık Soyadını Kullanma Talebi

1-Dilekçe

4 Dakika

11

Nüfus Müdürünce Verilen Para Cezaları

1- Savunma

2 Dakika

12

Saklı Nüfus İşlemleri

1-Saklı nüfus ilmuhaberi(Vat-24)
2-Soruşturma Formu(Vat-25)
3-İlgilinin talebi halinde, bir adet doğum tutanağı
4-Yaş tespit formu

5-Anne, baba, kardeş ve tanık ifadeleri

6- Muhtar ve aza ifadeleri

7- İki adet fotoğraf

1 Ay

13

Nüfus Kütüklerinde Yanlış Olduğu İddia Edilen Bilgilerin Araştırılması İşlemi

1-Dilekçe

2-Varsa iddiayı kanıtlayan resmi bir belge

5 Dakika

14

Ölü Olduğu Halde Nüfus Kütüklerinde Sağ Görünenler Hakkında Araştırma Yapılması İşlemi

1- Dilekçe

2-Varsa ölüme ilişkin resmi bir belge

15 Gün

15

Evlenerek Giden ve Baba Hanesinde Yersel Yazım Nedeniyle Kaydı Olmayan Kadınların Anne ve Babası veya kardeşleriyle Aile Bağlarının Kurulması

1-Dilekçe,

2-Evlenme belgesi gibi anne-babayla soybağı olduğunu gösteren belge veya mahkemeden alınacak tespit kararı

5 Dakika

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına
rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti
durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.