SULUSARAY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

İLGİLİ MEVZUAT

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

1.

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE KAYIT

………………………..

ÇKS BELGESİ

VE ÇİFTÇİ BELGESİ VERİLMESİ

1-Başvuru Dilekçesi

2-Çiftçi Belgesi (Ziraat Odasından Onaylı) ( Her müracaatta gerekli)

3-Tapu Müdürlüğünden 'Kayıtlarımıza Uygundur' ibareli, onaylı tapu fotokopisi ( İlk müracaatlarda gerekli)

4-T.C. Nüfus Kayıt Cüzdanı Fotokopisi

5-Onaylı Kira sözleşmeleri ve kiraya verenlerin nüfus kayıt örnekleri (kiralık arazi varsa)

6-Formlar

- Çiftçi Kayıt Formu

- Tarımsal Faaliyetler Formu

- Arazi Bilgileri Formu

- Muvvaffakatname -2 Formu (Birinci derece akrabalara ait arazilerin beyanı için)

- Muvvaffakatname -1 Formu (Hisseli arazilerde bir kişinin tüm araziyi beyanı için)

- Arazi Kiralık İse Kira Kontratı

-16.04.2005 tarihli 25788 sayılı resmi gazetedeki ÇKS Yönetmeliği

- 31.07.2009/27305 (Değişiklik)

1 İş Günü

5 İş Günü

____________

1 İş Günü

2.

MAZOT VE GÜBRE DESTEKLEMESİ

1-Mazot-Kimyevi Gübre Desteklemesi Başvuru Dilekçesi

08.05.2009 Tarihli ve 27222 sayılı resmi gazete 2009/41 nolu tebliğ

1 saat

3.

TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEMESİ

1-Akredite olmuş bir laboratuardan getirilen toprak analiz belgesi ve başvuru dilekçesi

-31.12.2008 Tarihli ve 27097 sayılı resmi gazete 2008/70 nolu tebliğ

-25.02.2009/27152 (Değişiklik)

1 saat

4.

HUBUBAT VE BAKALAGİL ÜRETİCİLERİ DESTEKELEME PRİM ÖDEMESİ

1 -ÇKS Müracaat Dosyası

Bakanlar Kurulu'nun 'Hububat ve Baklagil Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Karar'ı Uygulama tebliği 2010-41

15 İş Günü

5.

YEM BİTKİLERİ DESTEKLEMELERİ

1- Güncel ÇKS belgesi ve
2-Destekleme Başvuru Dilekçesi (matbu)*
3-Yem Bitkileri Desteklemesi Müracaat Formu(Ek1)*
4-Kontrol Tutanağı (Ek3)*
5-Taahhütname(Ek2)*

Bakanlar Kurulu Kararının 2010-13 sayılı Uygulama Tebliği

60 İş Günü

6.

SERTİFİKALI FİDAN/TOHUM ÜRETİM DESTEKLEMELERİ

1-ÇKS Belgesi

2-Müracaat Formu

3-Tohumlu Yetiştiricilerine ait arazi bilgilerini içeren form ( sözleşmeli tohumluk üretimi yapıyor ise)

4-Tohumluk sertifikası

5-Tohumluk Beyannamelerinin Onaylı Sureti

6-Tohumculuk Kuruluşu Olduğunu Gösterir Belge ( TÜGEM tarafından

verilir)

7-Tohum Satış Faturası ( Satış işleminden sonra)

11.02.2010 -117 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 14.05.2010 tarih -ve 2010-15 Sayılı Uygulama Tebliğ

2 İş Günü

7.

8.

GEZGİNCİ ARICILAR İÇİN KONAKLAMA YERİ TESPİTİ

1- Yurtiçi Veteriner sağlık raporu

2- Konaklama belgesi (EK-1)

3- İşletme tescil belgesi (Bal üretici ruhsatı)

4- Nüfus cüzdanı fotokopisi

5-AKS Kayıtlı Olma zorunluluğu

Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.

İlgili Mevzuat Hükümleri

2 İş Günü

9.

GELİR DURUMU TESPİTİ

1- Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan matbu form

2- Tapu Müdürlüğünden alınan yazı

Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.

İlgili Mevzuat Hükümleri

1 İş Günü

10.

YEŞİL KART (GELİR DURUMU TESPİTİ)

1- Başvuru Dosyası

İlgili Mevzuat Hükümleri

1 İş Günü

11.

2022 MUHTAÇLIK AYLIĞI (GELİR DURUMU TESPİTİ)

1- Başvuru Dosyası

İlgili Mevzuat Hükümleri

1 İş Günü

12.

BİMER BAŞVURUSU

1-Elektronik veya yazılı başvuru

09.10.2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

15 İş Günü

13.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ UYGULAMA BELGESİ

1-Kimlik Fotokopisi

2-İki adet vesikalık fotoğraf.

3-Taahhütname

4-Dilekçe

21.11.2009 tarih ve 27413 Sayılı Bitki Koruma Uygulama Usul ve Esasları Kanun

10 İş Günü

 

14.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN REÇETELİ SATIŞI VE ÜRETİCİ KAYIT DEFTERİ KULLANIMI

1-Zararlı Hastalıkla İle ilgili müracaat

2-Çiftçi olması

3-Üretici kayıt defteri

12.06.2009 tarih ve 27256 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik

Yıl Boyu

 

 

15.

Sığır Cinsi Hayvan Pasaportu

Pasaport müracaat formu

3285 Sayılı H.S.Z Kanunu

3 Gün

 

16.

İşletme Tescil Belgesi

Yetiştirici müracaatına istinaden

3285 Sayılı H.S.Z Kanunu

1 Gün

 

17.

Hayvan Listesi Formu

Yetiştirici müracaatına istinaden

3285 Sayılı H.S.Z Kanunu

1 Gün

 

18.

Isırık Vakaları

Isırık vakasını takiben

3285 Sayılı H.S.Z Kanunu

10 Gün

 

19.

Hayvanların Kayıt Altına Alınması

1-Başvuru Dilekçesi

2-Küpe Kontrolü

3-Menşe Şahadetnamesi, Veteriner Sağlık Raporu, Pasaport

Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili Yönetmeliği

1 gün

 

20.

Hayvan ve Hayvan Maddeleri Sevklerine Mahsus Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu Verilmesi

1- Menşe Şahadetnamesi,

2- Sığırlarda pasaport

3-Çift Tırnaklılarda Şap Aşısı

4-Tek Tırnaklılarda Kimlik Belgesi

5-Dezenfeksiyon Belgesi

6-Hayvan Maddeleri İçin Faturasının Fotokopisi

7-Kedi ve Köpek İçin Aşı Karnesi

3285 Sayılı H.S.Z Kanunu

1 gün

 

21.

1) Hayvancılık İşletmeleri:

Yer seçim raporu:

a) Başvuru dilekçesi.

b) Hayvancılık işletmesinin kurulacağı yerin niteliği ile ilgili beyanname. (Ek-4)

c) İşletmenin kurulacağı arazinin plan ve krokisi ve çapını gösterir belge.

d) Arazinin aidiyetini gösterir belge. (Ek-5)

e) )İşletmenin kurulacağı yer birden fazla kişiye ait ise muhtar onaylı Yönetmeliğin Ek-1'ine uygun olarak doldurulan muvafakat belgesi veya hayvancılık işletmesini kullanacak hissedarın söz konusu muvafakat nameye sahip olmaması durumunda vereceği noter onaylı tek taraflı Yönetmeliğin Ek-3'üne uygun olarak doldurulan taahhütname.

1- Hayvancılık İşletmeleri Yönetmeliği

2- 3285 Sayılı H.S.Z Kanunu

3- Belediye, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Çevre Orman Müdürlüğü, Özel İdare Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve/veya Orman Genel Müdürlüğünün Mahalli Teşkilatlarının kendi mevzuatları

60 gün

 

22.

2) Hayvancılık İşletmeleri:

Kuruluş İzni:

a) Dilekçe

b)Yer seçimi raporuna göre imar planı kararı gereken işletmelerin 2.11.1985 tarihli ve 18916 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan onaylı imar planı

c) İşletmenin yerini belirleyen; yerleşim yeri ve çevresini gösteren, ilgili imar kuruluşunca tasdik edilmiş 1/500 veya 1/1000 ölçekli vaziyet planı.

ç) İşletmeye ait tüm bölümleri içeren detaylı, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış plan, kesit ve görünüşleri içeren 1/50 veya 1/100 ölçekli il müdürlüğü'nün proje birimleri tarafından teknik yönden incelenerek, uygun bulunduğu onaylanan bir adet mimari proje.

d) Kuruluş işlemlerine ilişkin iş akım şeması-termin planı ve bu konudaki açıklama raporu.

e) 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 27 nci maddesi kapsamında kalanlar hariç bütün yapıların yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni alması zorunludur.

f) Hayvancılık işletmesinin kurulacağı yerin durumuna göre ilgili kurumlardan alınacak belge.

1- Hayvancılık İşletmeleri Yönetmeliği

2- 3285 Sayılı H.S.Z Kanunu

3- Belediye, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Çevre Orman Müdürlüğü, Özel İdare Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve/veya Orman Genel Müdürlüğünün Mahalli Teşkilatlarının kendi mevzuatları

120 gün

 

23.

3) Hayvancılık İşletmeleri:

Çalışma izni:

Dilekçe ve Çalışma izni alacak işletmenin bir şirkete ait olması halinde şirketin kuruluşunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi.

Çalışma izni alacak işletmede çalışacak teknik personelin ilgili meslek odasına kayıtlı olduğuna dair meslek odasınca verilen belge, yabancı uyrukluların ise ilgili meslek odasına geçici üyelik belgesi. Domuz işletmelerindeki hayvanların nerede kestirileceği, etlerinin bütün ve yarım gövde, parçalanmış karkas, kemikli, kemiksiz, yağlı ve yağsız etlerin pazarlama şekli ve nerelere pazarlanacağına ilişkin yazılı belge.

Domuz etlerinin kıyma halinde pazarlanması ve sucuk, salam, sosis, kavurma ve benzeri işlenmiş ürünlerde kullanılması izne tabi olduğundan bu doğrultuda alınan izin belgesi.

1- Hayvancılık İşletmeleri Yönetmeliği

2- 3285 Sayılı H.S.Z Kanunu

3- Belediye, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Çevre Orman Müdürlüğü, Özel İdare Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve/veya Orman Genel Müdürlüğünün Mahalli Teşkilatlarının kendi mevzuatları

120 gün

 

24.

ÇİFTÇİ TOPLANTILARI

 

-------------------

İş Akış Şeması

5 Gün

 

25.

ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ

DESTEKLEMESİ

1-Başvuru Dilekçesi

2-Arıcılık birliğine üyelik belgesi

3-Kayıtlı olduğu il/ilçe dışında müracaat olunacaksa;

Arı konaklama Belgesi ve Yurtiçi Hayvan sevklerine mahsus Veteriner Sağlık Raporu.

2009 / 15537 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

5 İş Günü

 

 

 

26.

SÜT DESTEKLEMELERİ- İCMALLERİN ASKIYA ÇIKARILMASI SÜT DESTEKLEMELERİ-ASKIYA ÇIKARILAN İCMALLERE İTİRAZLARIN SONUÇLANDIRILMASI

Müstahsil Makbuzu

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği(2009/44)

19/02/2010 tarihinden itibaren 5 İş Günü

 

27.

Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile mücadele

İstenmiyor

3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu

Her yıl yayınlanan Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Genelgesi

Program dahilinde

 

28.

Destekleme ve Tazminat Ödemeleri

İlgili Tebliğ ve Yönetmeliklerde belirtilen çeşitli belgeler

3285 Sayıylı HSZ Kanunu Desteklemelere ilişkin 25.03.2009 tarih ve2009/14850 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve ilgili tebliği(2009/44)Brucella ve Tüberkküloz Mücadele Yönetmeliği

Yıllara göre değişiklik gösterir.

 

29.

Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri Verebilmek için izin belgesi

1) Matbu başvuru dilekçesi

2) Tüzüklerinin onaylı örneği

3)Tarımsal Danışmanlık Hizmetlerinin Yürütmek için gerekli araç, alet ve büro donanım durumunu gösterir belgeler

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık hizmetlerinin düzenlenmesine dair Yönetmelik 08/09/2006 tarih ve 26283 sayılı resmi gazeteTarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Uygulama Esasları

2 gün

 

30.

Staj İşlemleri

1-İlgili kurumun yazısı

2-Staj Öğrenim Belgesi

1983/2809 Sayılı Yönetmelik

40 ş günü

 

31.

Sun'i Tohumlama Belge Tahsisleri takibi ve düzeltme talepleri

Suni Tohumlama Yönetmeliğin 7.Maddesi Suni Tohumlama Belge Düzeltme Tahsis İşlemleri İçin

1-Dilekçe

2-Liste

Suni Tohumlama,Tabii Tohumlama, Ovum ve Embriyo Transferi Faaliyetlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 1.07.2003 -25155 sayılı Resmi Gazete / Hukuki dayanağı madde 3.

2-4 gün

 

32.

ANAÇ SIĞIR DESTEKLEMESİ

A-Başvuru dilekçesi:

1-Başvuruda bulunan örgütün üyelerine ait liste(ad-soyad, işletme no,T.C.no, Zir.Bank. hesap no)

2-Örgütün merkez birliklerinden alınan icmal hazırlama yetki belgesi 3-Birlik Zir.Bank. hesap numarası

HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ 15.05.2009 / 27229 sayılı Resmi Gazete Tebliğ No : 2009/44 (5.Madde)

1 gün

 

33.

Anaç Koyun Keçi Desteklemeleri

1-Birlik Üyelik Belgesi 2- Başvuru Dilekçesi

14.04.2009 tarih ve 27200 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2009/14850 Saylı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

Tebliğde geçen sürelerde

 

34.

Bağ-kur/Sigortalılık Belgesi

1-İlgili Kurumun Yazısı

2926 Sayılı Kanun

1 gün

 

İlk Müracaat Yeri :İlçe Gıda Tarım ve Hay. Müd. İkinci Mür. Yeri : Sulusaray Kaymakamlığı

Tel : 0356 651 62 89 Tel : 0356 651 62 52